Zapytania ofertowe w ramach RPO WL 2014-2020


Projekt COVIDONAL. Program aktywizacji oraz reintegracji społeczno zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lubelskim Obszarze Metropolitarnym w wyniku skutków pandemii koronawirusa

W dniu 01/03/2022


zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe
4/SZKL/COVIDONAL/2021

link: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94835