Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota


Wspólnie realizujemy projekty o charakterze społecznym, wspierające procesy rehabilitacji i reintegracji zawodowej

POTENCJAŁ PLUS
POWR.01.05.01-00-0141/20


Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 350 (200K/150M) osób z niepełnosprawnościami (osoby z zaburzeniami psychicznymi) pozostających bez zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w procesie zatrudnienia oraz wsparcia w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji służące poprawie ich pozycji na rynku pracy do V.2023. 

Cel szczegółowy PO WER zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań na rzecz uczestników projektu. Nastąpi zintegrowanie uczestników z rynkiem pracy oraz integracja społeczna. Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 34%

Formy wsparcia w ramach projektu1. Projekt oferuje kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia.
2. Obligatoryjne usługi wsparcia poprawy sytuacji na rynku pracy:
a. Diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie IPD .
b. Indywidualne poradnictwo psychologiczne: Specjalistyczny program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne w zależności od indywidulanych potrzeb.
c. Wybrana forma wsparcia wynikająca z IPD zgodna z regulaminem konkursu POWR.01.05.01-IP.03-00-001/20.

Etapy kwalifikacji uczestnika do projektu:

1. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych

Po złożeniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych, są one rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną

2. Weryfikacja możliwości uczestnictwa w projekcie

Po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej dokumenty są poddawane procedurze weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa. 

Proces trwa ok 3 dni roboczych

3. Podpisanie umowy wsparcia 

Po pozytywnej weryfikacji, następuje podpisanie umowy wsparcia. Rozpoczynają się działania aktywizacyjne.

Wsparcie dla osób pełniących funkcje opiekuńcze (nad dzieckiem lub inną osobą zależną)

Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota  zapewnia możliwość sfinansowania niezbędnych kosztów opieki nad osobami zależnymi, poprzez przyznanie wsparcia towarzyszącego (finansowego) dla uczestników projektu

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu 1.5 Potencjał Plus

Infromacja o współpracy

Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej Wspólnota jest zobowiązana się do współpracy z beneficjentami projektów realizowanych w celu tematycznym 9 w regionalnych programach operacyjnych w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom kończącym udział w tych projektach, o ile kwalifikują się do Projektu.

Projekt został pomyślnie
zakończony. Wszystkie założone wskaźniki zostały zrealizowane.


Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. Wartość projektu: 4 872 000,00 zł w tym 4 106 121,60 zł stanowią środki europejskie a 765 878,40 zł stanowi dotacja celowa.